تعرفه پیامک

تعرفه ارسال پیامک

تعرفه پیامک

در این بخش تعرفه ارسال هر پیامک، بسته به نوع پنل انتخابی خود را مشاهده نمایید .

پنل پایه

پنل اقتصادی

پنل نمایندگی

پنل شرکتی

پنل تجاری