تعرفه پیامک

تعرفه

تعرفه خطوط اختصاصی از اپراتور های مختلف در هر کدام از پنل های کاربری و نمایندگی را می توانید مشاهده نمایید و پنل خود را بسته به میزان ارسال و تعرفه هر پنل انتخاب نمایید .

تعرفه پیامک پنل رایگان
اپراتور تعرفه
۱۰۰۰ ۱۹۵.۶ ریال
۲۰۰۰ ۱۹۵.۶ ریال
۳۰۰۰ ۱۹۵.۶ ریال
۵۰۰۰۱
۱۵۴.۸۵ ریال
۵۰۰۰۲ ۱۶۳ ریال
خط ثابت ۱۷۹.۳ ریال
تعرفه پیامک پنل پایه
اپراتور تعرفه
۱۰۰۰ ۱۷۶.۴ ریال
۲۰۰۰ ۱۷۶.۴ ریال
۳۰۰۰ ۱۷۶.۴ ریال
۵۰۰۰۱
۱۳۹.۶۵ ریال
۵۰۰۰۲ ۱۴۷ ریال
خط ثابت ۱۶۱.۷ ریال
تعرفه پیامک پنل اقتصادی
اپراتور تعرفه
۱۰۰۰ ۱۶۳.۲ ریال
۲۰۰۰ ۱۶۳.۲ ریال
۳۰۰۰ ۱۶۳.۲ ریال
۵۰۰۰۱
۱۲۹.۲ ریال
۵۰۰۰۲ ۱۳۶ ریال
خط ثابت ۱۴۹.۶ ریال
تعرفه پیامک پنل شرکتی
اپراتور تعرفه
۱۰۰۰ ۱۴۵.۲ ریال
۲۰۰۰ ۱۴۵.۲ ریال
۳۰۰۰ ۱۴۵.۲ ریال
۵۰۰۰۱
۱۱۴.۹۵ ریال
۵۰۰۰۲ ۱۲۱ ریال
خط ثابت ۱۳۳.۱ ریال
تعرفه پیامک پنل تجاری
اپراتور تعرفه
۱۰۰۰ ۱۲۶ ریال
۲۰۰۰ ۱۲۶ ریال
۳۰۰۰ ۱۲۶ ریال
۵۰۰۰۱
۹۹.۷۵ ریال
۵۰۰۰۲ ۱۰۵ ریال
خط ثابت ۱۱۵.۵ ریال
تعرفه پیامک پنل نمایندگی
اپراتور تعرفه
۱۰۰۰ ۱۲۶ ریال
۲۰۰۰ ۱۲۶ ریال
۳۰۰۰ ۱۲۶ ریال
۵۰۰۰۱
۹۹.۷۵ ریال
۵۰۰۰۲ ۱۰۵ ریال
خط ثابت ۱۱۵.۵ ریال