تعرفه پیامک

تعرفه

تعرفه خطوط اختصاصی از اپراتور های مختلف در هر کدام از پنل های کاربری و نمایندگی را می توانید مشاهده نمایید و پنل خود را بسته به میزان ارسال و تعرفه هر پنل انتخاب نمایید .

تعرفه پیامک پنل رایگان
اپراتور تعرفه
۱۰۰۰ ۲۷ تومان
۲۰۰۰ ۲۷ تومان
۳۰۰۰ ۲۷ تومان
۵۰۰۰۱
۲۱ تومان
۵۰۰۰۲ ۲۱ تومان
خط ثابت ۲۷ تومان
تعرفه پیامک پنل پایه
اپراتور تعرفه
۱۰۰۰ ۵۳.۲ تومان
۲۰۰۰ ۵۳.۲ تومان
۳۰۰۰ ۵۳.۲ تومان
۵۰۰۰۱ ۵۳.۲ تومان
۵۰۰۰۲ ۴۲ تومان
خط ثابت ۵۳.۲ تومان
تعرفه پیامک پنل اقتصادی
اپراتور تعرفه
۱۰۰۰ ۴۹.۴ تومان
۲۰۰۰ ۴۹.۴ تومان
۳۰۰۰ ۴۹.۴ تومان
۵۰۰۰۱ ۴۹.۴ تومان
۵۰۰۰۲ ۳۹ تومان
خط ثابت ۴۹.۴ تومان
تعرفه پیامک پنل شرکتی
اپراتور تعرفه
۱۰۰۰ ۴۵.۶ تومان
۲۰۰۰ ۴۵.۶ تومان
۳۰۰۰ ۴۵.۶ تومان
۵۰۰۰۱ ۴۵.۶ تومان
۵۰۰۰۲ ۳۶ تومان
خط ثابت ۴۵.۶ تومان
تعرفه پیامک پنل تجاری
اپراتور تعرفه
۱۰۰۰ ۴۱.۸ تومان
۲۰۰۰ ۴۱.۸ تومان
۳۰۰۰ ۴۱.۸ تومان
۵۰۰۰۱ ۴۱.۸ تومان
۵۰۰۰۲ ۳۳ تومان
خط ثابت ۴۱.۸ تومان
تعرفه پیامک پنل نمایندگی
اپراتور تعرفه
۱۰۰۰ ۴۱.۸ تومان
۲۰۰۰ ۴۱.۸ تومان
۳۰۰۰ ۴۱.۸ تومان
۵۰۰۰۱ ۴۱.۸ تومان
۵۰۰۰۲ ۳۳ تومان
خط ثابت ۴۱.۸ تومان