تعرفه خطوط کاربران

تعرفه

برای دریافت پیامک از سمت مخاطب نیازمند تهیه خطوط اختصاصی هستید، خطوط اختصاصی ۱۴ رقمی به صورت رایگان به شما تعلق می‌گیرد، مهمترین مزیت ثبت خطوط اختصاصی، شماره منحصر به فرد و قابلیت دریافت رایگان پیامک از مخاطب می باشد.

تعرفه خطوط از سرشماره ۵۰۰۰۲
۱۴ رقمی رایگان
۱۳ رقمی ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲ رقمی ۳۰,۰۰۰ تومان
۱۱ رقمی ۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰ رقمی ۶۰,۰۰۰ تومان
۹ رقمی ۹۰,۰۰۰ تومان
۸ رقمی استعلام گردد
تعرفه خطوط از سرشماره ۵۰۰۰۱
۱۴ رقمی رایگان
۱۳ رقمی ۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲ رقمی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ رقمی ۲۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰ رقمی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ رقمی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۸ رقمی استعلام گردد
تعرفه خطوط از سرشماره ۳۰۰۰
۱۴ رقمی ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲ رقمی ۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰ رقمی ۸۵,۰۰۰ تومان
تعرفه خطوط از سرشماره ۲۰۰۰
۱۲ رقمی ۱۶۶,۰۰۰ تومان
۱۱ رقمی ۲۶۶,۰۰۰ تومان
۱۰ رقمی ۳۶۶,۰۰۰ تومان
۹ رقمی ۶۶۶,۰۰۰ تومان
۸ رقمی ۱,۱۶۶,۰۰۰ تومان
تعرفه خطوط غیر انتخابی از سرشماره ۱۰۰۰
۱۴ رقمی ۳۵,۰۰۰ تومان
۱۳ رقمی ۴۵,۰۰۰ تومان
۱۲ رقمی ۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۱ رقمی ۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰ رقمی ۱۹۵,۰۰۰ تومان
۹ رقمی ۴۱۴,۰۰۰ تومان
۸ رقمی ۱,۴۴۴,۰۰۰ تومان
تعرفه خطوط انتخابی از سرشماره ۱۰۰۰
۱۴ رقمی ۶۵,۰۰۰ تومان
۱۳ رقمی ۸۵,۰۰۰ تومان
۱۲ رقمی ۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱ رقمی ۲۶۶,۰۰۰ تومان
۱۰ رقمی ۵۸۸,۰۰۰ تومان
۹ رقمی ۸۵۸,۰۰۰ تومان
۸ رقمی ۳,۴۴۴,۰۰۰ تومان