تعرفه خطوط نمایندگان

تعرفه

برای ارائه خطوط اختصاصی به نمایندگان و کاربران زیرمجموعه خود می بایست خط اختصاصی دریافت کرد لذا ما به شما نمایندگان تعرفه مناسب تری برای خرید خطوط ارائه خواهیم داد .

تعرفه خطوط از سرشماره ۵۰۰۰۲
۱۴ رقمی رایگان
۱۳ رقمی ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲ رقمی ۲۵,۰۰۰ تومان
۱۱ رقمی ۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰ رقمی ۶۰,۰۰۰ تومان
۹ رقمی ۸۵,۰۰۰ تومان
۸ رقمی استعلام گردد
تعرفه خطوط از سرشماره ۵۰۰۰۱
۱۴ رقمی رایگان
۱۳ رقمی ۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲ رقمی ۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱ رقمی ۲۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰ رقمی ۴۹۰,۰۰۰ تومان
۹ رقمی ۶۹۰,۰۰۰ تومان
۸ رقمی استعلام گردد
تعرفه خطوط از سرشماره ۳۰۰۰
۱۴ رقمی ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲ رقمی ۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰ رقمی ۸۰,۰۰۰ تومان
تعرفه خطوط از سرشماره ۲۰۰۰
۱۲ رقمی ۱۶۶,۰۰۰ تومان
۱۱ رقمی ۲۵۵,۰۰۰ تومان
۱۰ رقمی ۳۳۳,۰۰۰ تومان
۹ رقمی ۶۱۶,۰۰۰ تومان
۸ رقمی ۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان
تعرفه خطوط غیر انتخابی از سرشماره ۱۰۰۰
۱۴ رقمی ۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳ رقمی ۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲ رقمی ۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱ رقمی ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰ رقمی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
۹ رقمی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸ رقمی ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تعرفه خطوط انتخابی از سرشماره ۱۰۰۰
۱۴ رقمی ۵۵,۰۰۰ تومان
۱۳ رقمی ۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲ رقمی ۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۱ رقمی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ رقمی ۵۶۶,۰۰۰ تومان
۹ رقمی ۸۱۵,۰۰۰ تومان
۸ رقمی ۳,۳۳۳,۰۰۰ تومان